နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ဆွစ်ဇာလန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်  စတင်ခဲ့ ပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), SWISS AID, Swisscontact တို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အကူအညီများပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဆွစ်ဇာလန်-မြန်မာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ

၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မဟာဗျူဟာ (၂၀၁၃-၂၀၁၇) တစ်နှစ်သက်တမ်းတိုး (၂၀၁၈) ကိုရေးဆွဲ၍ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ (CHF 179m) ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ မဟာဗျူဟာတွင် ပါဝင်သည့်အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမြှင့်တင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ ထောက်ပံ့မှု များ သည် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသများတွင် အဓိကထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။


Memorandum of Understanding on Dialogue on Economic, Investment, Labor and Trade Matters

၄။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့အကြား Memorandum of Understanding on Dialogue on Economic, Investment, Labor and Trade Matters ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ရက်နေ့တွင် ယခင် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် State Secretary, Federal Department of Economic Affairs, Education and Research of the Swiss Confederation တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။


အဓိကထောက်ပံ့မှုများ

၅။ ဆွစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) သည် UNDP Myanmar မှတစ်ဆင့် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဉီးစီးဌာနတို့နှင့်အတူ မွန်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ် (၁၀)ခု တွင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် Township Democratic Local Governance Project (TDLG) စီမံချက်အတွက် ထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရအနေဖြင့် Multi - Donor Trust Fund များမှတစ်ဆင့် ငွေကြေးကူညီပံ့ပိုး ပေးခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အနေဖြင့် အဓိကရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။