နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ဒိန်းမတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် သံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံရုံးကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။


ဒိန်းမတ်-မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၂၀)

၃။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား Denmark-Myanmar Country Programme (2016-2020) အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Country Programme Support Agreement ကို ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန (ယခင်စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန)၊ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီးတို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

၄။ ဒိန်းမတ်-မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) အရ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှ ထောက်ပံ့ငွေမှာ စုစု ပေါင်း ဒိန်းမတ်ခရိုနာ ၅၀၅ သန်းဖြစ်ပါသည်။

အဓိကစီမံချက်များ

၅။ ဒိန်းမတ်-မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၂၀၂၀) အရ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် သံရုံးမှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ အဓိကစီမံချက် (၉) ခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပူးတွဲရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးမှု ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်၊ ပညာရေးကဏ္ဍ စွမ်းဆောင်ရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်၊ ကျောင်းစီမံကိန်းအတွက် ဗဟိုမှ ရန်ပုံငွေ ထိန်းချုပ်မှု လျှော့ချခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကလေးများ အခြေခံပညာရေးစနစ် အရည်အသွေးကောင်းများ ရရှိစေရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ကမ်းရိုး တန်းငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်၊ တာဝန်ယူမှုရှိသော စီးပွားရေးရန်ပုံငွေ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင် ရွက်ရေးစီမံချက်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်၊ ဒီရေရောက်သစ်တောများကို စနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း စီမံကိန်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။