နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

ဖင်လန်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးစတင်ခြင်း

၁။   ဖင်လန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးမှာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ 


Finland-Myanmar Development Cooperation Strategy (2015-2024)

၂။ Finland-Myanmar Development Cooperation Strategy (2015-2024) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ အဆိုပါ Cooperation Strategy အရ ဖင်လန်နိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍနှင့် ပညာရေး ကဏ္ဍတို့တွင် အဓိကထား၍ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။