သတင်းများ

နိုင်ငံခြားသားများနှင့်ပတ်သက်၍ ဇွန်လ အတွင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ


         မြန်မာနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အကျိုးတူ ပူးပေါင်း လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးတွဲအကောင် အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများမှ ဒါရိုက်တာ၊ ရှယ်ယာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် နိုင်ငံတကာလေယာဉ်များ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ထားသည့် ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအသီးသီးမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နိုင်ရန် ပြည်ဝင်ဗီဇာ ရရှိရေးနှင့် Relief Flight ဖြင့် လိုက်ပါခွင့် ရရှိရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံလာခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ အမှာစာတင်ပြခြင်း များအား လက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

           ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လိုသည့် နိုင်ငံခြားသား အနေဖြင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၏ အမည်မည်းစာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိ-မရှိ စိစစ်ပြီးနောက် ပြန်ကြားချက်ရရှိပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ပါက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် သဘောထား မှတ်ချက်နှင့် အမှာစာများ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။

          ထို့အပြင် အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပြည်နေထိုင်ခွင့်နှင့် ဗီဇာ သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့် ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသို့ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်ပါက ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါကြောင်း နှင့် လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန်ဗီဇာသက်တမ်းတိုးထောက်ခံချက် အမှာစာများ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။

      သို့ဖြစ်ပါ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့်  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်နိုင်ရန် ပြည်ဝင်ဗီဇာရရှိရေး၊ Relief Flight ဖြင့် လိုက်ပါခွင့်ရရှိရေးနှင့် ဗီဇာသက်တမ်းတိုး ထောက်ခံပေးမှု အခြေအနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည် -