ကော်မရှင်သတင်းများ

ကော်မရှင် သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လနှင့် ဧပြီလ တို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု