ကော်မရှင်သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ တို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု