၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း DACU& UN-SERF Consultation Meeting နှင့် DACU & Partners Meeting များသို့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်