၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလတို့ တွင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု