၀န်ကြီးဌာနသတင်းများ

၀န်ကြီးဌာန သတင်းများ

ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေပြ အင်ဖိုဂရပ်