ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved
Amount
%
1 Oil and Gas 154 22420.572 26.70
2 Power 27 22204.572 26.45
3 Manufacturing 1242 11782.015 14.03
4 Transport & Communication 61 11053.833 13.16
5 Real Estate 62 6069.238 7.23
6 Hotel and Tourism 83 3146.890 3.75
7 Mining 71 2904.916 3.46
8 Livestock & Fisheries 69 781.860 0.93
9 Agriculture 34 414.120 0.49
10 Industrial Estate 7 320.082 0.38
11 Construction 2 37.767 0.04
12 Construction 2 37.767 0.04
13 Other Services 131 2828.317 3.37
FIL Total 1943 83964.182 100.00
SEZ Total 117 1938.811 2.26
Grand Total 2060 85902.993 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်