ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Power 35 25329.55 27.93
2 Oil and Gas 154 22773.39 25.11
3 Manufacturing 1382 12984.1 14.32
4 Transport & Communication 62 11345.49 12.51
5 Real Estate 65 6590.11 7.27
6 Hotel and Tourism 89 3282.04 3.62
7 Mining 71 2908.72 3.21
8 Livestock & Fisheries 77 928.86 1.02
9 Industrial Estate 10 621.78 0.69
10 Agriculture 40 446.88 0.49
11 Construction 3 102.77 0.11
12 Other Services 158 3374.32 3.72
FIL Total 2146 90688.00 100.00
SEZ Total 122 2149.002 2.31
Grand Total 2268 92837.002 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်