ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Power 35 23010.7 26.16
2 Oil and Gas 154 22773.39 25.89
3 Manufacturing 1364 12925.16 14.69
4 Transport & Communication 62 11166.39 12.69
5 Real Estate 65 6591.24 7.49
6 Hotel and Tourism 88 3251.54 3.70
7 Mining 71 2908.72 3.31
8 Livestock & Fisheries 76 926.22 1.05
9 Industrial Estate 9 599.38 0.68
10 Agriculture 39 441.84 0.50
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 155 3337.09 3.79
FIL Total 2120 87969.423 100.00
SEZ Total 123 2110.286 2.34
Grand Total 2243 90079.709 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ

ကဏ္ဍအလိုက်