နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 98 1295.292 4884964.004 21.99
2 Manufacturing 959 3448.182 4891214.879 22.02
3 Others 192 1923.030 3620457.162 16.3
4 Transport and Communication 52 2119.160 2791292.116 12.56
5 Hotel and Tourism 208 883.907 2360934.022 10.63
6 Construction 68 516.787 1155862.898 5.2
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.05
8 Power 25 494.071 886164.125 3.99
9 Livestock & Fisheries 96 236.283 407200.776 1.83
10 Mining 72 121.126 212389.506 0.96
11 Agriculture 21 69.473 91550.990 0.41
12 Oil and Gas 2 3.989 13723.959 0.06
Total 1805 11209.01 22215583.337 100

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်