နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 98 1295.292 4884964.004 21.66
2 Manufacturing 984 3487.351 5014479.137 22.23
3 Others 197 1933.568 3672725.501 16.28
4 Transport and Communication 54 2124.079 2802774.004 12.43
5 Hotel and Tourism 212 885.212 2375706.595 10.53
6 Construction 68 529.317 1259176.282 5.58
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.9 3.99
8 Power 26 500.045 896164.125 3.97
9 Livestock & Fisheries 99 237.902 413659.919 1.83
10 Mining 72 129.016 223044.206 0.99
11 Agriculture 22 69.473 98550.990 0.44
12 Oil and Gas 2 3.989 13723.959 0.06
Total 1846 11292.954 22554797.622 99.99

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်