နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 350 24462.76 26.97
2 China 527 21662.94 23.89
3 Thailand 152 11512.82 12.69
4 Hong Kong (SAR) 270 9782.21 10.79
5 U.K * 107 7471.03 8.24
6 Republic of Korea 190 4123.25 4.55
7 Vietnam 30 2224.23 2.45
8 Malaysia 71 1970.2 2.17
9 Japan 125 1850.39 2.04
10 The Netherlands 26 1572.12 1.73
11 India 36 773.59 0.85
12 U.S.A 23 574.72 0.63
13 France 25 556.36 0.61
14 Indonesia 17 283.06 0.31
15 Canada 20 203.59 0.22
16 China (Taipei) 46 198.32 0.22
17 Samoa 10 171.09 0.19
18 United Arab Emirates 3 147.69 0.16
19 Philippines 3 147.17 0.16
20 Australia 18 145.8 0.16
21 Brunei Darussalam 23 126.75 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.10
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.08
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.05
27 Seychelles 11 47.4 0.05
28 Luxembourg 3 47.28 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.04
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.03
33 Republic of Marshall Island 2 25.21 0.03
34 Cambodia 3 24.18 0.03
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.01
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.00
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 Nepal 1 1.5 0.00
47 South Africa 1 1.31 0.00
48 Cook Island 1 1.15 0.00
49 Laos 1 0.88 0.00
50 Estonia 1 0.85 0.00
51 Belize 1 0.81 0.00
52 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2146 90688.00 100.00
SEZ Total 122 2149.002 2.31
Grand Total 2268 92837.002 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်