နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 346 24328.83 27.66
2 China 514 21533.05 24.48
3 Thailand 150 11439.96 13.00
4 Hong Kong (SAR) 271 9838.59 11.18
5 U.K * 106 4966.59 5.65
6 Republic of Korea 187 4066.91 4.62
7 Vietnam 30 2224.23 2.53
8 Japan 125 1978.96 2.25
9 Malaysia 71 1969.89 2.24
10 The Netherlands 26 1572.12 1.79
11 India 35 773.04 0.88
12 U.S.A 23 574.72 0.65
13 France 24 555.86 0.63
14 Indonesia 17 283.06 0.32
15 Canada 20 203.59 0.23
16 China (Taipei) 45 195.12 0.22
17 Samoa 10 171.09 0.19
18 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
19 Philippines 3 147.17 0.17
20 Australia 18 145.8 0.17
21 Brunei Darussalam 23 126.75 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.08
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.06
27 Seychelles 11 47.4 0.05
28 Luxembourg 3 47.28 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.05
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.03
33 Republic of Marshall Island 2 25.21 0.03
34 Cambodia 3 24.18 0.03
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.02
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Estonia 1 0.85 0.00
50 Belize 1 0.81 0.00
51 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2120 87969.423 100.00
SEZ Total 123 2110.286 2.34
Grand Total 2243 90079.709 00

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (01/31/2021) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်