နိုင်ငံအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရသည့် ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အောက်ပါနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံ အချင်းချင်း စီးပွားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံအချင်းချင်းကမ်းလှမ်းလာသော နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့နှင့် ချေးငွေများရရှိရေး တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည် -