နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 334 23952.15 27.44
2 China 504 21393.69 24.51
3 Thailand 144 11406.64 13.07
4 Hong Kong (SAR) 266 9751.55 11.17
5 U.K * 106 4964.11 5.69
6 Republic of Korea 186 4056.1 4.65
7 Vietnam 29 2223.03 2.55
8 Japan 123 1978.93 2.27
9 Malaysia 71 1967.79 2.25
10 Samoa 10 170.59 0.2
11 The Netherlands 26 1572.12 1.80
12 India 34 771.84 0.88
13 U.S.A 23 574.72 0.66
14 France 24 555.86 0.64
15 Indonesia 17 283.06 0.32
16 Canada 20 203.59 0.23
17 China (Taipei) 45 192.06 0.22
18 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
19 Philippines 3 147.17 0.17
20 Australia 18 145.8 0.17
21 Brunei Darussalam 23 125.28 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.09
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.06
27 Seychelles 11 47.4 0.05
28 Luxembourg 3 47.28 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.05
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.04
33 Cambodia 3 24.18 0.03
34 Republic of Marshall Island 2 14.51 0.02
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.02
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Estonia 1 0.85 0.00
50 Belize 1 0.81 0.00
51 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2082 87299.475 100.00
SEZ Total 121 2025.693 2.27
Grand Total 2203 89325.168 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်