နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 327 23157.49 26.88
2 China 490 21350.67 24.78
3 Thailand 142 11382.57 13.21
4 Hong Kong (SAR) 261 9678.66 11.24
5 U.K * 103 4904.44 5.69
6 Republic of Korea 184 4057.78 4.71
7 Vietnam 28 2216.2 2.57
8 Malaysia 71 1967.49 2.28
9 Japan 120 1914.9 2.22
10 The Netherlands 25 1567.72 1.82
11 India 34 771.84 0.90
12 France 24 555.86 0.65
13 U.S.A 22 531.14 0.62
14 Indonesia 17 283.06 0.33
15 Canada 20 203.59 0.24
16 China (Taipei) 40 181.73 0.21
17 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
18 Philippines 3 147.17 0.17
19 Australia 18 145.8 0.17
20 Samoa 7 143.69 0.17
21 Brunei Darussalam 23 125.28 0.15
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.09
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.06
27 Luxembourg 3 47.28 0.05
28 Seychelles 10 44.4 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.05
31 Germany 5 34.19 0.04
32 Norway 1 30.56 0.04
33 Cambodia 3 24.18 0.03
34 Republic of Marshall Island 2 14.51 0.02
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.02
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Estonia 1 0.85 0.00
50 Belize 1 0.81 0.05
51 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2033 86146.893 100.00
SEZ Total 118 1979.166 2.25
Grand Total 2151 88126.059 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်