နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 325 23013.49 27.02
2 China 472 21288.62 25.00
3 Thailand 140 11375.37 13.36
4 Hong Kong 259 9666.78 11.35
5 U.K * 103 4904.44 5.76
6 Republic of Korea 183 4057.33 4.76
7 Vietnam 27 2188.2 2.57
8 Malaysia 71 1967.49 2.31
9 The Netherlands 25 1567.72 1.84
10 Japan 119 1266.1 1.49
11 India 34 771.84 0.91
12 France 23 552.11 0.65
13 U.S.A 22 531.14 0.62
14 Indonesia 16 274.53 0.32
15 Canada 20 203.59 0.24
16 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
17 Philippines 3 147.17 0.17
18 Australia 18 145.8 0.17
19 Samoa 7 143.69 0.17
20 Taiwan 37 160.78 0.19
21 Brunei Darussalam 23 125.28 0.15
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.09
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Luxembourg 3 47.28 0.06
27 Switzerland 6 48.4 0.06
28 Mauritius 3 39.58 0.05
29 Germany 5 34.19 0.04
30 Norway 1 30.56 0.04
31 Seychelles 9 36.4 0.04
32 Cambodia 3 24.18 0.03
33 Republic of Marshall Island 2 14.51 0.02
34 Lebanon 1 14.02 0.02
35 Denmark 1 13.37 0.02
36 Ireland 1 8.05 0.01
37 Macau 3 8.04 0.01
38 Bangladesh 5 7.89 0.01
39 New Zealand 1 6.95 0.01
40 Cyprus 1 5.25 0.01
41 Qatar 1 4.5 0.01
42 Sri Lanka 3 8.99 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Belize 1 0.81 0.00
50 Estonia 1 0.85 0.05
FIL Total 1943 83964.182 100.00
SEZ Total 117 1938.811 2.26
Grand Total 2060 85902.993 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်