နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) Percentage(%)
1 Singapore 340 24111.65 27.51
2 China 512 21527.22 24.56
3 Thailand 148 11430.74 13.04
4 Hong Kong (SAR) 268 9756.71 11.13
5 U.K * 106 4966.59 5.67
6 Republic of Korea 187 4061.1 4.63
7 Vietnam 30 2224.23 2.54
8 Japan 123 1975.62 2.25
9 Malaysia 71 1969.89 2.25
10 The Netherlands 26 1572.12 1.79
11 India 35 773.04 0.88
12 U.S.A 23 574.72 0.66
13 France 24 555.86 0.63
14 Indonesia 17 283.06 0.32
15 Canada 20 203.59 0.23
16 China (Taipei) 45 195.12 0.22
17 Samoa 10 170.59 0.19
18 United Arab Emirates 3 147.69 0.17
19 Philippines 3 147.17 0.17
20 Australia 18 145.8 0.17
21 Brunei Darussalam 23 126.75 0.14
22 Russia Federation 2 94 0.11
23 Republic of Liberia 4 79.2 0.09
24 Austria 2 74.36 0.08
25 Panama 2 55.1 0.06
26 Switzerland 6 48.4 0.06
27 Seychelles 11 47.4 0.05
28 Luxembourg 3 47.28 0.05
29 Macau(SAR) 4 43.93 0.05
30 Mauritius 3 39.58 0.05
31 Germany 6 34.77 0.04
32 Norway 1 30.56 0.03
33 Republic of Marshall Island 2 25.21 0.03
34 Cambodia 3 24.18 0.03
35 Lebanon 1 14.02 0.02
36 Denmark 1 13.37 0.02
37 Sri Lanka 3 8.99 0.01
38 Ireland 1 8.05 0.01
39 Bangladesh 5 7.89 0.01
40 New Zealand 1 6.95 0.01
41 Cyprus 1 5.25 0.01
42 Qatar 1 4.5 0.01
43 Italy 2 3.3 0.00
44 Israel 1 2.4 0.00
45 Sweden 1 2.05 0.00
46 South Africa 1 1.31 0.00
47 Cook Islands 1 1.15 0.00
48 Laos 1 0.88 0.00
49 Estonia 1 0.85 0.00
50 Belize 1 0.81 0.00
51 Afghanistan 1 0.65 0.00
FIL Total 2105 87645.665 100.00
SEZ Total 121 2038.557 2.27
Grand Total 2226 89684.222 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ

နိုင်ငံအလိုက်