ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Oil and Gas 154 22773.39 26.74
2 Power 27 22204.57 26.07
3 Manufacturing 1282 12055.95 14.16
4 Transport & Communication 62 11120.39 13.06
5 Real Estate 63 6363.1 7.47
6 Hotel and Tourism 85 3150.82 3.70
7 Mining 71 2904.92 3.41
8 Livestock & Fisheries 70 788.69 0.93
9 Agriculture 35 426.72 0.50
10 Industrial Estate 7 327.08 0.38
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 141 3014 3.54
FIL Total 1943 83964.182 100.00
SEZ Total 117 1938.811 2.26
Grand Total 2060 85902.993 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်