ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Power 28 22849.57 26.52
2 Oil and Gas 154 22773.39 26.44
3 Manufacturing 1309 12304.96 14.28
4 Transport & Communication 62 11146.39 12.94
5 Real Estate 63 6363.1 7.39
6 Hotel and Tourism 85 3156.7 3.66
7 Mining 71 2904.92 3.37
8 Livestock & Fisheries 70 788.69 0.92
9 Agriculture 36 427.72 0.50
10 Industrial Estate 8 362.97 0.42
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 145 3030.71 3.52
FIL Total 2033 86146.893 100.00
SEZ Total 118 1979.166 2.25
Grand Total 2151 88126.059 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်