ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Power 29 22850.02 26.17
2 Oil and Gas 154 22773.39 26.09
3 Manufacturing 1344 12612.6 14.45
4 Transport & Communication 62 11166.39 12.79
5 Real Estate 65 6583.24 7.54
6 Hotel and Tourism 87 3170.54 3.63
7 Mining 71 2908.72 3.33
8 Livestock & Fisheries 71 904.82 1.04
9 Industrial Estate 9 593.57 0.68
10 Agriculture 37 431.85 0.49
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 151 3266.57 3.74
FIL Total 2082 87299.475 100.00
SEZ Total 121 2025.693 2.27
Grand Total 2203 89325.168 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်