ကဏ္ဍအလိုက် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Permitted Enterprises
No. Approved Amount by US($) %
1 Power 31 22898.09 26.13
2 Oil and Gas 154 22773.39 25.98
3 Manufacturing 1357 12769.64 14.57
4 Transport & Communication 62 11166.39 12.74
5 Real Estate 65 6591.24 7.52
6 Hotel and Tourism 88 3251.54 3.71
7 Mining 71 2908.72 3.32
8 Livestock & Fisheries 74 915.9 1.05
9 Industrial Estate 9 593.57 0.68
10 Agriculture 39 441.84 0.50
11 Construction 2 37.77 0.04
12 Other Services 153 3297.59 3.76
FIL Total 2105 87645.665 100.00
SEZ Total 121 2038.557 2.27
Grand Total 2226 89684.222 00


နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်