နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2019) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 89 1285.142 4673169.110 23
2 Manufacturing 907 2852.692 3666669.298 18.12
3 Transport & Communication 52 2307.350 3013801.946 14.90
4 Hotel and Tourism 186 793.081 2093279.079 10.35
5 Construction 68 513.614 1120797.304 5.54
6 Industrial Estate 12 97.710 899828.9 4.45
7 Power 21 483.435 815329.165 4.03
8 Livestock & Fisheries 91 234.991 370259.660 1.83
9 Mining 71 121.126 211589.506 1.05
10 Agriculture 18 69.473 89635.900 0.44
11 Others 161 1805.335 3278360.902 16.20
Total 1676 10563.949 20232720.77 99.91

နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (10/31/2019) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်