နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 92 1285.142 4704278.060 22.69
2 Manufacturing 920 2875.517 3857575.874 18.61
3 Transport & Communication 52 2307.350 3013801.946 14.54
4 Hotel and Tourism 191 810.487 2195685.902 10.59
5 Construction 68 514.583 1132607.852 5.46
6 Industrial Estate 12 97.710 899828.9 4.34
7 Power 22 486.570 821129.165 3.96
8 Livestock & Fisheries 91 234.991 370259.660 1.79
9 Mining 72 121.126 212389.506 1.02
10 Agriculture 18 69.473 89635.900 0.43
11 Others 169 1879.436 3426658.349 16.53
Total 1707 10682.385 20723851.114 99.96

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (04/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်