နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 93 1286.032 4714858.790 22.59
2 Manufacturing 930 2885.101 3900796.061 18.69
3 Others 175 1903.078 3490744.291 16.72
4 Transport and Communication 52 2307.35 3013801.946 14.44
5 Hotel and Tourism 194 810.679 2208309.174 10.58
6 Construction 68 514.583 1132470.372 5.43
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.31
8 Power 24 494.071 833086.125 3.99
9 Livestock & Fisheries 91 234.991 370259.660 1.77
10 Mining 72 121.126 212389.506 1.02
11 Agriculture 19 69.473 90600.990 0.43
Total 1730 10724.194 20867145.815 99.97

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (06/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်