နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 96 1294.555 4870186.424 22.83
2 Manufacturing 954 2952.097 4032599.679 18.9
3 Others 190 1923.030 3612099.587 16.93
4 Transport and Communication 52 2119.160 2791292.116 13.08
5 Hotel and Tourism 207 883.340 2359503.922 11.06
6 Construction 68 517.787 1155862.898 5.42
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.22
8 Power 25 494.071 886164.125 4.15
9 Livestock & Fisheries 96 236.283 407200.776 1.91
10 Mining 72 121.126 212389.506 1
11 Agriculture 21 69.473 91550.990 0.43
12 Oil and Gas 2 3.989 13723.959 0.06
Total 1795 10712.621 21332402.882 99.99

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (12/31/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်