နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 95 1294.555 4862686.424 23.01
2 Manufacturing 940 2942.927 3998281.764 18.92
3 Others 185 1909.341 3568632.524 16.89
4 Transport and Communication 52 2119.160 2791292.116 13.21
5 Hotel and Tourism 202 849.899 2283088.922 10.8
6 Construction 68 517.355 1155924.584 5.47
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.26
8 Power 24 494.071 886164.125 4.19
9 Livestock & Fisheries 93 234.991 372231.160 1.76
10 Mining 72 121.126 212389.506 1
11 Agriculture 19 69.473 90600.990 0.43
12 Oil and Gas 2 3.989 13723.959 0.06
Total 1764 10654.597 21134844.974 100

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2020) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်