နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်

Sr.
No.
Particulars Total Permitted Enterprises
No. US$ Approved
Amount
%
1 Real Estate Development 98 1295.292 4884964.004 21.9
2 Manufacturing 972 3456.680 4935878.017 22.13
3 Others 194 1929.554 3636902.162 16.3
4 Transport and Communication 54 2124.079 2802774.004 12.56
5 Hotel and Tourism 209 885.212 2367070.272 10.61
6 Construction 68 516.787 1155862.898 5.18
7 Industrial Estate 12 97.710 899828.900 4.03
8 Power 26 500.045 896164.125 4.02
9 Livestock & Fisheries 98 237.902 409114.510 1.83
10 Mining 72 121.126 212389.506 0.95
11 Agriculture 21 69.473 91550.990 0.41
12 Oil and Gas 2 3.989 13723.959 0.06
Total 1826 11237.849 22306223.347 99.98

နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ခွင့်ပြုမှုအခြေအနေ (09/30/2021) အထိ
ကဏ္ဍအလိုက်