ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး( ၁၀)နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး(၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေ ဖြေဆိုရမည့် ‌နေ့ရက်တို့အား ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

အငယ်တန်းစာ‌ရေး (၅ )နေရာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အငယ်တန်းစာ‌ရေး (၅ )နေရာလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်လျှောက်လွှာဖောင်

အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း