မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
ရင်းနှီး/စီးပွားသတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၁) ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၅/ ၂၀၂၁) ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေများ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသော ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် မီဒီယာများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၂၁) ဒေါင်းလုပ်
MIFER သတင်းလွှာ ဒေါင်းလုပ်
ကိုဗစ်-၁၉ သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသော ငါး၊ ပုဇွန် မွေးမြူရေး အပါအဝင် မွေးမြူရေးကဏ္ဍသို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံငွေမှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်