မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၁ / ၂၀၁၉) ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း ဒေါင်းလုပ်
အစုစပ်လုပ်ငန်းဥပဒေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇/၂၀၁၈) ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျှောက်ထားခြင်း လမ်းညွှန်စာအုပ် ဒေါင်းလုပ်
ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်း လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅/၂၀၁၈) ဒေါင်းလုပ်
ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန်၊မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ လမ်းညွှန် ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၇/၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၆/၂၀၁၇) ဒေါင်းလုပ်