မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အနှစ်ချုပ် (အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက်) ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက် ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက် ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အနှစ်ချုပ် (အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက်) ဒေါင်းလုပ်
OECD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒလေ့လာသုံးသပ်ချက်- မြန်မာနိုင်ငံ ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၁/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ ဒေါင်းလုပ်