မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများ

အမျိုးအစား ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုပ်
ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အနှစ်ချုပ် (အလွတ်သဘော ဘာသာပြန်ဆိုချက်) ဒေါင်းလုပ်
OECD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒလေ့လာသုံးသပ်ချက်- မြန်မာနိုင်ငံ ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၁/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ ဒေါင်းလုပ်
အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းပုံစံ ၂၀၂၅ ဒေါင်းလုပ်
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း ပဋိဉာဉ်စာတမ်း ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၁၀/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၉/၂၀၂၀) ဒေါင်းလုပ်
COVID-19 ကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိသော နိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အတိုးနှုန်းသက်သာသည့်ချေးငွေ (Stimulus Package) အတွက် အဆိုပြုလျှောက်လွှာပုံစံ နှင့် ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း ဒေါင်းလုပ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေး သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၈/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဒေါင်းလုပ်